Activities for children and family groups in three counties. 

 

Jig-So Children’s Centre based in Cardigan were delighted with the response to their National Pet Month competition which was so generously sponsored and judged by the organisation, Burns Pet Nutrition which has recently opened a Shop in town. They also provided prizes and even their mascot Collie dogs for participants along with certificates for each child from Jig-So.

“Burns is proud to be able to support the National Pet Month competition organised by the amazing people of Jig-So Children’s Centre. Organisations like Jig-So are so often the beating heart of our community, and they’re often a lifeline for children and parents who use their services. A big thank you to them for including us, and for continuing their important work.”

Julie Williams, the Early Language, Sensory and Attachment Officer reminded everyone about the inspirational work of the Burn’s Reading Dog scheme that 

Roedd Canolfan Plant Jig-So yn Aberteifi wrth ei fodd gyda’r ymateb i’w cystadleuaeth Mis Anifeiliaid Anwes Cenedlaethol a gafodd ei noddi a’i feirniadu mor hael gan y sefydliad, Burns Pet Nutrition sydd wedi agor Siop yn y dref yn ddiweddar. Fe wnaethant hefyd ddarparu gwobrau a hyd yn oed eu cŵn masgot Collie ar gyfer cyfranogwyr ynghyd â thystysgrifau ar gyfer pob plentyn gan Jig-So.

“Mae Burns yn falch o allu cefnogi’r gystadleuaeth Genedlaethol Mis Anifeiliaid Anwes a drefnir gan bobl anhygoel Canolfan Plant Jig-So. Mae sefydliadau fel Jig-So mor aml yn curiad calon ein cymuned, ac maen nhw'n aml yn achubiaeth i blant a rhieni sy'n defnyddio eu gwasanaethau. Diolch yn fawr iddyn nhw am ein cynnwys ni, ac am barhau â'u gwaith pwysig. "

Atgoffodd Julie Williams, y Swyddog Iaith Gynnar, Synhwyraidd ac Ymlyniad bawb 

Staff and Trustees Celebrating Jig-So's 29th Birthday.

Thanks Everyone for Supporting Jig-So.


Staff ac ymddiriedolwyr yn dathlu Penbblwydd Jig-So yn 29oed. 

Diolch i pawb am cefrwgi Jig-So. 

NOTICE

All staff are back working in the Centre and are running different sessions daily. You can find out which sessions are running on our Facebook page or by giving us a ring on 01239615922. 

HYSBYSIAD

Mae'r holl staff yn ôl yn gweithio yn y Ganolfan ac yn cynnal gwahanol sesiynau bob dydd.

Gallwch ddarganfod pa sesiynau sy'n rhedeg ar ein tudalen Facebook neu trwy ein ffonio ni ar  01239615922. 

Welcome to our website! We hope that everything is here that you were looking for, if not contact us and let us know, we'd appreciate your feedback......