Activities for children and family groups in three counties. 

 

Jig-So Children’s Centre based in Cardigan were delighted with the response to their National Pet Month competition which was so generously sponsored and judged by the organisation, Burns Pet Nutrition which has recently opened a Shop in town. They also provided prizes and even their mascot Collie dogs for participants along with certificates for each child from Jig-So.

“Burns is proud to be able to support the National Pet Month competition organised by the amazing people of Jig-So Children’s Centre. Organisations like Jig-So are so often the beating heart of our community, and they’re often a lifeline for children and parents who use their services. A big thank you to them for including us, and for continuing their important work.”

Julie Williams, the Early Language, Sensory and Attachment Officer reminded everyone about the inspirational work of the Burn’s Reading Dog scheme that 

Children at Jig-So had very much enjoyed previously and looked forward to continuing our partnership working. Congratulations to All the Children taking part.


Roedd Canolfan Plant Jig-So yn Aberteifi wrth ei fodd gyda’r ymateb i’w cystadleuaeth Mis Anifeiliaid Anwes Cenedlaethol a gafodd ei noddi a’i feirniadu mor hael gan y sefydliad, Burns Pet Nutrition sydd wedi agor Siop yn y dref yn ddiweddar. Fe wnaethant hefyd ddarparu gwobrau a hyd yn oed eu cŵn masgot Collie ar gyfer cyfranogwyr ynghyd â thystysgrifau ar gyfer pob plentyn gan Jig-So.

“Mae Burns yn falch o allu cefnogi’r gystadleuaeth Genedlaethol Mis Anifeiliaid Anwes a drefnir gan bobl anhygoel Canolfan Plant Jig-So. Mae sefydliadau fel Jig-So mor aml yn curiad calon ein cymuned, ac maen nhw'n aml yn achubiaeth i blant a rhieni sy'n defnyddio eu gwasanaethau. Diolch yn fawr iddyn nhw am ein cynnwys ni, ac am barhau â'u gwaith pwysig. "

Atgoffodd Julie Williams, y Swyddog Iaith Gynnar, Synhwyraidd ac Ymlyniad bawb 

am waith ysbrydoledig cynllun Burn’s Reading Dog yr oedd Plant yn Jig-So wedi’i fwynhau’n fawr o’r blaen ac yn edrych ymlaen at barhau â’n gwaith partneriaeth. Llongyfarchiadau i’r holl blant a chymerodd rhan.

NOTICE

As lockdown restrictions due to Coronavirus are relaxed we are now looking at how we can start our sessions again safely.

We are still running virtual sessions and activities on our   Facebook page so why not visit us there.

You can also find activities on   Healthier FamiliesSchool Ready and Things to do.

HYSBYSIAD

Gan fod cyfyngiadau Coronafeirws yn gorffwyso rydym nawr yn edrych ar sut allwn ddechrau ein sesiynau eto’n ddiogel.

Rydym yn parhau i redeg sesiynau rhithwir a gweithgareddau ar ein tudalen Facebook, felly beth am ymweld â ni yno?

Fe allwch hefyd ddarganfod gweithgareddau ar  Teuluoedd IachachBarod i’r Ysgol a Gweithgareddau.

Welcome to our website! We hope that everything is here that you were looking for, if not contact us and let us know, we'd appreciate your feedback......